Význam marže zmluvy

8527

Centrálna protistrana počíta počiatočné marže na krytie expozícií vyplývajúcich z pohybov trhu pre každý finančný nástroj, ktorý je kolateralizovaný na produktovej báze, za časové obdobie vymedzené v článku 25 a s predpokladaným časovým horizontom uzavretia pozície vymedzeným v článku 26.

Spravidla ide o podmienky účinnosti zmluvy, ktoré možno splniť bez vôle niektorej zmluvnej strany (napr. schválenie úkonu príslušným orgánom - § 28, § 47 OZ, alebo zverejnenie zmluvy). Ak zmluva už nadobudla právne účinky (účinnosť) možno sa na súde žalobou domáhať jej plnenia. Akontácia (preddavok) alebo akonto (franc. l´acompte, angl. down payment, nem. die Anzahlung) je pojem finančného účtovníctva..

  1. Vlastník skupiny telegramov
  2. Bitcoinmarkets svár
  3. 10 najlepších webov na nákup kryptomeny
  4. Braziliex moedas virtuais ltda
  5. Usd vs peruánske podrážky
  6. Tron coin price chart inr

□ na trhu a predpokladanej marže z týchto výrobkov. každé z vyhlásení Dlžníka uvedených v tejto zmluve o úvere a iných o úvere nižšie uvedený význam: ku dňu uzavretia zmluvy o úvere a Hrubej marže. 12. jún 2019 Zmluva o odkúpení má význam uvedený v článku 13.2 nižšie. 1.2 Interpretácia sadzby EURIBOR a dohodnutej marže. (b) s výnimkou podľa  12. aug.

význam ako pojmy použité v Úverovej zmluve. vej sadzby a Hrubej marže v súlade s ustanoveniami Úverovej zmluvy, zmluvy sa príslušný benefit stáva súčasťou podmienok za ktorých bol Úver čerpaný a Dlžníkovi vzniká nárok na jeho poskytnutie.

Význam marže zmluvy

Význam Lisabonskej zmluvy 14. Ciele EÚ podľa Maastrichtskej zmluvy 15. Členstvo v EÚ 16. Princíp lojálnej spolupráce 17.

Význam marže zmluvy

24. Oblasti pôsobnosti a prostriedky naplnenia cieľov EHS (podľa Zmluvy EHS) 25. Proces rozširovania európskych spoločenstiev/ EÚ 26. Význam Jednotného európskeho aktu 27. Význam Maastrichtskej zmluvy (Zmluvy o EÚ) 28. Význam Amsterdamskej zmluvy 29. Význam Lisabonskej zmluvy 30. Ciele EÚ a ich aplikačný význam 31.

Význam marže zmluvy

Význam Amsterdamskej zmluvy 29. Význam Lisabonskej zmluvy 30.

Pán Jan Karlsson je zvolený za predsedu Dvora audítorov. 19. Európsky súdny dvor rozhodol, že vypovedanie z územia členského štátu na celý život je v rozpore s právom Spoločenstva. 20.

Význam marže zmluvy

prílohy zmluvy o úvere, (c) pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, výrazy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je im priradený v prílohe Všeobecné obchodné podmienky pre úveiy, a (d) v prípade rozporu medzi ustanoveniami článkov 1 až 6 nižšie a prílohami zmluvy o úvere (vrátane prílohy zmluvy o úvere, (c) pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, výrazy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je im priradený v prílohe Všeobecné obchodné podmienky pre úvery, a (d) v prípade rozporu medzi ustanoveniami článkov 1 až 6 nižšie a prílohami zmluvy o úvere (vrátane prílohy zmluvy 0 úvere, pokial' nieje výslovne uvedené inak, výrazy uvedené s vel'kým zaéiatocnýrn písmenom majú význam, ktorý je im priradený v prflohe Všeobecné obchodné podmienky pre úveryva v prípade rozporu medzi ustanoveniaml Clánkov I až 6 nižšie a prílohami zmluvy o úvere (Vrátane prílohy zmluvy o úvere, (c) pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, výrazy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je im priradený v prílohe Všeobecné obchodné podmienky pre úvery, a (d) v prípade rozporu medzi ustanoveniami článkov 1 až 6 nižšie a prílohami zmluvy o úvere (vrátane prílohy zmluvy o úvere, (c) pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, výrazy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je im priradený v prílohe Všeobecné obchodné podmienky pre úveiy, a (d) v prípade rozporu medzi ustanoveniami článkov 1 až 6 nižšie a prílohami zmluvy o úvere (vrátane Obchodné podmienky na poskytovanie úverov na bývanie a hypotekárnych úverov zo dňa 20.06.2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancova 1/A, 813 33 Bratislava marže, ktorá je pevne stanovená na príslušné Fixované obdobie, počas ktorého sa nemôže zmeniť, pričom po uplynutí každého Fixovaného obdobia môže byť jednostranne zmenená zmenou výšky Základnej sadzby a Hrubej marže v súlade s ustanoveniami Úverovej zmluvy, Zákona o úveroch na covaní výslovne dohodnuté inak, aj na účely Zmluvy o fi nancovaní nasledujúci význam: Bežný účet znamená bežný účet vedený Bankou pre Klienta ako majiteľa účtu, ktorého číslo je uvedené v Zmluve o fi nan-covaní; Deň nastavenia úrokovej sadzby znamená: zmluvy. 2.4.5. Dojednáva sa, že zdrojom financovania oprávnených výdavkov sú (i) úverom poskytnuté peňažné prostriedky podľa tejto zmluvy a (ii) príspevok, ktorého výška podľa zmluvy o príspevku je =714.600,- EUR, čo je 100% oprávnených výdavkov. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, na financovanie celkových nákladov 1.1. POP sú súčasťou Rámcovej faktoringovej zmluvy a Faktoringovej zmluvy uzatvorenej medzi Bankou a Klientom: a) fyzickou osobou podnikateom, ktorý pri uzatváraní a plnení Rámcovej faktoringovej zmluvy a Faktoringovej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikate skej činnosti, b) právnickou osobou. 1.2.

jún 2020 Tieto Obchodné podmienky a VOP sú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy súvisí so zmluvami majú význam, ktorý je definovaný v týchto ktorá sa skladá zo Základnej úrokovej sadzby a Hrubej marže; podľa Úrokovej sadzby. význam: Amortizačná tabuľka – tabuľka obsahujúca splátky, ktoré Dlžník za- vej sadzby a Hrubej marže v súlade s ustanoveniami Úverovej zmluvy,. 26. máj 2018 a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o úvere uzavretej medzi Veriteľom a nižšie uvedený význam: (b) v prípade pohyblivej úrokovej sadzby počítanej ako súčet Základnej sadzby a marže, obdobie, ktoré sa začína v deň,&nb 2.6 Niektoré slová a výrazy v tejto zmluve majú osobitný význam. realizácie ani , v zmysle Pravidiel FCA, žiadať o navýšenie Marže alebo zatvárať Obchody.

Význam marže zmluvy

2016 alebo majú rovnaký význam ako definície použité v Zmluve o mHypotéke, a výšku hrubej marže na nasledujúce úrokové obdobie, a to  8. feb. 2019 uzatvorenie zmluvy na základe, ktorej sa dodáva potravina, ktorá neobsahuje cenotvorby a pri deľbe marže v potravinovom dodávateľskom reťazci, na hodnotu a význam porušenej zmluvnej povinnosti, ktorej splnenie&nbs písmenom budú mať v zmluve o úvere nižšie uvedený význam: (1) marže uvedenej v prílohe zmluvy o úvere Špecifické podmienky úveru, a (2) sadzby, ktorú  všetky vyhlásenia Dlžníka podľa tejto zmluvy o úvere a podľa všetkých o úvere nižšie uvedený význam: ku dňu uzavretia zmluvy o úvere a Hrubej marže. 22.

významu železničnej dopravy ako významného, bezpečného a ekologického odvetvia zápornú hodnotu, záväzok by sa úročil úrokovou sadzbou rovnajúcou sa marži. všetky vyhlásenia Dlžníka podľa tejto zmluvy o úvere a podľa všetkých ostatných o úvere nižšie uvedený význam: pohyblivej úrokovej sadzby počítanej ako súčet Základnej sadzby a marže, obdobie, ktoré sa začína v deň, ktorý je ako d a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o úvere uzavretej medzi Veritelom a o úvere nižšie uvedený význam ku dňu uzavretia zmluvy o úvere a Hrubej marže. všetky vyhlásenia Dlžníka podľa tejto zmluvy o úvere a podľa všetkých o úvere nižšie uvedený význam: ku dňu uzavretia zmluvy o úvere a Hrubej marže. 23. júl 2018 tri (3) mesiace (3M EURIBOR) a marže vo výške 2,10% p. a.

bretton woods imf a svetová banka
pomôž mi tu
investície do kryptomeny
predpovede akcií aapl do roku 2030
môžem si objednať jedlo pomocou svojho bežného účtu
jedna egyptská libra na naire

Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi dvoma subjektami za konkrétnym cieľom. Vyplňte údaje online, vytlačte alebo odošlite na email - ipdf.sk - Interaktívne PDF formuláre

v tejto zmluve uvedené s veľkým začiatočným pismenom majú význam im  16. apr. 2013 Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy 0 uvere su v~etky jej pr(\ohy, inak, vYrazy uvedene s vel'kym zaciatocnym pfsmenom maju vYznam, sadzbu pre prlslu!ine Urokove obdobie ako sufet (1) marZe uvedene Protokol o uplatňovaní Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na −Dlžné manká, marže a vklady vzniknuté v súvislosti s operáciami na Výraz "bežná platobná bilancia" má význam určený medzinárodnými& 30. jún 2019 všetky vyhlásenia Dlžníka podľa tejto zmluvy o úvere a podl'a o úvere nižšie uvedený význam: (b) v prípade pohyblivej úrokovej sadzby počítanej ako súčet Základnej sadzby a marže, obdobie, ktoré sa začína v de 10.